Έντυπα Αιτήσεων

 

Το έντυπο Αίτησης, τα Πρότυπα Έντυπα και τα λοιπά Δικαιολογητικά Έγγραφα που αναφέρονται στη Λίστα Εντύπων, αποτελούν τη Δέσμη Εγγράφων Αίτησης που θα υποβληθεί (βλ. Παράγραφο 9 και Πίνακα 7 του Οδηγού).
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τους δυνητικούς Δικαιούχους, κατά τις εργάσιμες μέρες του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού,
μέχρι τις 16 Απριλίου 2018 και ώρα 15:30

Οι Αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, στη Λεωφόρο Λεμεσού αρ. 19, Ισόγειο, αρ. γραφείου 19L, Λευκωσία. Κατά την υποβολή τους, θα πρωτοκολλώνται με ημερομηνία και ώρα υποβολής και στους Αιτητές θα δίνεται απόδειξη υποβολής και αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης.
 

Αποθήκευση Εγγράφων "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ" του Οδηγού


Το αρχείο περιλαμβάνει τα έντυπα Αιτήσεων και τα λοιπά Πρότυπα Έντυπα όλων των Αξόνων και Κατηγοριών, σε μορφή PDF.


Αποθήκευση

Τα αρχεία σε επεξεργάσιμη μορφή είναι διαθέσιμα πιο κάτω, ανά Κατηγορία

Το αρχείο "Λίστα Εντύπων" αποτελεί βοηθητικό / καθοδηγητικό έγγραφο αυτοελέγχου της πληρότητας της Δέσμης Εγγράφων Αίτησης. Δεν αποτελεί μέρος των Εγγράφων του Σχεδίου

Άξονας Α

Δημιουργία Αυθύπαρκτων νέων εμπλουτιστικών έργων για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών των τμημάτων αγοράς του Συνεδριακού και Αθλητικού Τουρισμού
Αίτηση

1 word doc.


Αίτηση

1 word doc.


Αίτηση

1 word doc.


Αίτηση

1 word doc.


Αίτηση

1 word doc.


Αίτηση

1 word doc.


Άξονας Β

Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων
Αίτηση

1 word doc.


Άξονας Γ

Παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό, τον εμπλουτισμό, την επέκταση, καθώς και την ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
Αίτηση

1 word doc.


Αίτηση

1 word doc.