Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

1Είμαι εταιρεία που διαχειρίζεται ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα, και ενδιαφέρομαι για το Σχέδιο. Ποιες κατηγορίες απευθύνονται σε μένα;
Η κατηγορία Α3 αφορά στη δημιουργία Αθλητικών και Προπονητικών Κέντρων Ποδοσφαίρου και Κολύμβησης και Συνεδριακού Κέντρου εντός και εκτός γηπέδων Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων. Ο Άξονας Β αφορά σε μεγάλης εμβέλειας επενδύσεις εκσυγχρονισμού, αναβάθμισης και εμπλουτισμού του υφιστάμενου ξενοδοχείου / τουριστικού καταλύματος. Οι Κατηγορίες Γ1 και Γ3 αφορούν σε εκσυγχρονισμό, τον εμπλουτισμό, την επέκταση, καθώς και την ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Συνεδριακών Χώρων εντός του ξενοδοχείων / Τουριστικού Καταλύματος, και σε πιο μικρής εμβέλειας εργασιών Εκσυγχρονισμού και Εμπλουτισμού του προϊόντος του Ξενοδοχείου / Τουριστικού Καταλύματος, αντίστοιχα.
2Είμαι εταιρεία που διαχειρίζεται ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα, και ενδιαφέρομαι να επεκτείνω τη χωρητικότητα του. Μπορώ να επιχορηγηθώ;
Η δημιουργία νέων κλινών δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες θα αφαιρούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, από τη Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη που δηλώθηκε στην Αίτηση. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες, όπως και οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, αναφέρονται στο Κεφ. 7.9 του Οδηγού.
3Έχω ήδη αρχίσει τις εργασίες εκσυγχρονισμού / ανακαίνισης του ξενοδοχείου / τουριστικού καταλύματος. Μπορώ έστω και τώρα να κάνω αίτηση στο Σχέδιο;
Επιλέξιμες για ένταξη στο Σχέδιο θεωρούνται οι επενδύσεις για τις οποίες η «Έναρξη των Εργασιών» της Επένδυσης έγινε μετά από την υποβολή της Αίτησης. Σε περίπτωση «Έναρξης των Εργασιών» της Επένδυσης πριν από την υποβολή της Αίτησης, η Επένδυση στην ολότητά της καθίσταται μη επιλέξιμη για χρηματοδότηση και η Αίτηση απορρίπτεται. «Έναρξη των Εργασιών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, Κεφ. Ι, Άρθρο 2 (23) όπου ως «έναρξη των εργασιών» νοείται το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την Επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού είτε άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την Επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως «έναρξη των εργασιών» νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση.
4Έχω υποβάλει την Αίτηση στο Σχέδιο. Μπορώ να αρχίσω τις εργασίες, έστω και πριν βγει εγκριτική ή απορριπτική απόφαση;
Ναι. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της τελικής απόφασης για έγκριση ή απόρριψη της Αίτησης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει την τελική απόφαση του Οργανισμού.
5Είμαι μεγάλη επιχείρηση. Σε ποιες κατηγορίες δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση;
Οι Μεγάλες Επιχειρήσεις δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στον Άξονα Α για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε περιοχή εντός του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, και στον Άξονα Γ. Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι περιγράφονται αναλυτικότερα στο Κεφ. 8 του Οδηγού.
6Πως θα αξιολογούνται οι Αιτήσεις;
Με τη διαδικασία της Συγκριτικής Αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων θα γίνει ανά κατηγορία σε κάθε Άξονα και ανά τύπο επένδυσης σε σχέση με τις Κατηγορίες Α2, Α3 και Γ2, και θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια ως εξής: (α) Στάδιο Α – Τυπικές Προϋποθέσεις, Επιλεξιμότητα και Συμβατότητα με ενωσιακές και εθνικές πολιτικές (β) Στάδιο Β – Κριτήρια Επιλογής Η Αξιολόγηση των αιτήσεων περιγράφεται αναλυτικότερα στο Κεφ. 10 του Οδηγού.
7Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλει Αίτηση;
Μέχρι τις 16 Απριλίου 2018, ώρα 15:30.
8Τι πρέπει να περιλαμβάνει η Αίτηση;
Το έντυπο Αίτησης και τα Δικαιολογητικά Έγγραφα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7 αποτελεούν τη Δέσμη Εγγράφων Αίτησης που θα υποβληθεί. Στη στήλη «Άξονας και Κατηγορία Επένδυσης» του Πίνακα 7 προσδιορίζεται ο Άξονας και η Κατηγορία Επένδυσης που αφορά το κάθε απαιτούμενο Έντυπο Αίτησης / Δικαιολογητικό Έγγραφο. Στη στήλη «Αριθμός Εντύπου» αναφέρεται ο αριθμός του υποδείγματος εντύπου με βάση το οποίο πρέπει να συνταχθεί το απαιτούμενο Έντυπο Αίτησης/Δικαιολογητικό Έγγραφο. Σημειώνονται επίσης ότι: • Η Δέσμη Εγγράφων Αίτησης θα πρέπει να υποβληθεί σε 6 αντίτυπα. Το ένα από τα έξι αντίτυπα της Δέσμης Εγγράφων Αίτησης θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το Πρωτότυπο αντίτυπο θα είναι επικρατέστερο των αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η Δέσμη Εγγράφων Αίτησης θα πρέπει να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή usb). • Το Πρωτότυπο και τα Αντίτυπα της Δέσμης Εγγράφων Αίτησης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ξεχωριστούς φακέλους. Τα έγγραφα κάθε φακέλου θα πρέπει να φέρουν τον α/α των αντίστοιχων εγγράφων, όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα 7. Περαιτέρω οι σελίδες της Δέσμης Εγγράφων Αίτησης θα πρέπει να είναι αριθμημένες. • Κανένα πεδίο των προτύπων εντύπων δύναται να αλλοιωθεί. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα έντυπα που αφορούν τον α.α.19 του Πίνακα 7 εφόσον προσκομιστούν επιστολές /βεβαιώσεις από τις τράπεζες που δηλώνουν όλα τα ζητούμενα στα πρότυπα έντυπα στοιχεία. • Όλα τα έγγραφα (Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Έγγραφα) πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους χάρτες που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Έγγραφα που εκδίδονται από τρίτους σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της Δημοκρατίας ή της αντίστοιχης υπηρεσίας της χώρας προέλευσης του Αιτητή. • Οι Αιτήσεις Υποβολής Πρότασης πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένες από τον Ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Τα έντυπα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένα στην Ελληνική γλώσσα και υπογραμμένα όπου προβλέπεται από τον ιδιοκτήτη της Αιτήτριας Επιχείρησης ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ή και τα άτομα που καθορίζονται (π.χ. ελεγκτή, αρχιτέκτονα, επιμετρητή ποσοτήτων).
9Μέχρι πότε μπορώ να ζητήσω διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των όρων του Σχεδίου;
Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους του Σχεδίου, υποβάλλονται γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση incentives-consultation@visitcyprus.com εντός 30 ημερών από την ημερομηνία Δημοσίευσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, δηλαδή μέχρι τις 04 Σεπτεμβρίου 2017.