Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την 1η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €16,0εκ.

Μέσω του παρόντος Σχεδίου επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ξενοδοχειακού και παρεμφερούς τουριστικού προϊόντος της χώρας, μεταξύ άλλων, μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Η παροχή ενισχύσεων για την ενθάρρυνση και στήριξη επενδύσεων και παρεμβάσεων για το σκοπό αυτό, στόχο έχουν να αμβλύνουν τους περιορισμούς της τουριστικής ανάπτυξης, όπως είναι η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης και το μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν.

Με την επικεντρωμένη προσέγγιση στήριξης επενδύσεων (α) για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο συνεδριακός και ο αθλητικός, (β) για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών υφιστάμενων τουριστικών μονάδων, και για την εξυπηρέτηση των διαφοροποιημένων εποχιακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του χειμερινού τουρίστα (wintersun) αλλά και του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, καθώς και (γ) για τον εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό υπηρεσιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση των ειδικών ενδιαφερόντων, επιδιώκεται η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η βελτίωση της ποιότητας και σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος, η επέκταση του σε νέες αγορές, και η στήριξη παρεμφερών προς τον τουρισμό κλάδων της οικονομίας.


Αποθήκευση Όλων των Εγγράφων Σχεδίου


Τα Έγγραφα του Σχεδίου περιλαμβάνουν την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, τον Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου που αποτελεί τον Ενημερωτικό Οδηγό, τα Παραρτήματα του Οδηγού καθώς και συμπληρωματικά έγγραφα που εκδοθόθηκαν από τον ΕΦ στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, 24 Ιανουαρίου 2018 και 30 Μαρτίου.


Αποθήκευση

Αποθήκευση Συμπληρωματικών Εγγράφων


Τα Συμπληρωματικά Έγγραφα είναι διαθέσιμα και σαν ξεχωριστό έγγραφο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Εγγράφων του Σχεδίου


Αποθήκευση

Αποθήκευση Οδηγού Εφαρμογής χωρίς Παραρτήματα


Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου (Ενημερωτικός Οδηγός) καθώς και οι δημοσιευμένες διορθώσεις και διευκρινίσεις αποτελούν μέρος των Εγγράφων του Σχεδίου


Αποθήκευση
 
Το Σχέδιο απευθύνεται σε δυνητικούς Δικαιούχους που είναι Επιχειρήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Ενημερωτικό Οδηγό και των οποίων οι επενδυτικές προτάσεις αφορούν:
 

 
 

 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 04 Αυγούστου 2017 μέχρι τις 16 Απριλίου 2018
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τον Οργανισμό.
 
 

Επίσημη σελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού

 

cto-banner

Τουρισμός στον Κόσμο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κύπρο