Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διευκρινιστικές ερωτήσεις, Εισηγήσεις, Σχόλια ή/και Παρατηρήσεις;

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους του Σχεδίου, υποβάλλονται γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση incentives-consultation@visitcyprus.com εντός 30 ημερών από την ημερομηνία Δημοσίευσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, δηλαδή μέχρι τις 04 Σεπτεμβρίου 2017.

Εντός 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου για υποβολή ερωτήσεων, εισηγήσεων, σχολίων ή/και παρατηρήσεων, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού θα δημοσιεύσει στην παρούσα ιστοσελίδα του Σχεδίου συμπληρωματικά έγγραφα με διευκρινίσεις. Τα συμπληρωματικά έγγραφα θα αποτελούν μέρος των εγγράφων του Σχεδίου.