Παράταση Περιόδου Υποβολής Προτάσεων

Ημερίδες Ενημέρωσης – Πληροφόρησης
August 10, 2017
3η ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
March 30, 2018

Παράταση Περιόδου Υποβολής Προτάσεων

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων.  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 16.4.2018, κατά τις εργάσιμες μέρες του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού από τις 08:00 μέχρι τις 15:30.

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Απευθύνεται σε δυνητικούς Δικαιούχους που είναι Επιχειρήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής και επιμερίζεται σε 3 Άξονες.  Για τους Άξονες Α και Β, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου, η ένταση της χορηγίας κυμαίνεται από 10% μέχρι 30% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η επένδυση ενώ για κάθε κατηγορία επενδύσεων καθορίζεται ανώτατο ποσό χορηγίας. Για τον Άξονα Γ, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται μέχρι 70% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος και οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (“de minimis”).  Η Χορηγία μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν:

  • Άξονας Α: Δημιουργία Νέων Αυθύπαρκτων Έργων και Υποδομών Συνεδριακού και Αθλητικού Τουρισμού
  • Άξονας Β: Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων
  • Άξονας Γ: Εκσυγχρονισμός, Εμπλουτισμός, Επέκταση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες, το Έντυπο της Αίτησης Υποβολής Πρότασης και κάθε άλλο απαιτούμενο έντυπο ή έγγραφο, από την ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (http://www.visitcyprus.biz), την ιστοσελίδα του Σχεδίου Χορηγιών (http://www.sxedioxorigion.com) καθώς και την ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ (http://www.structuralfunds.org.cy).

 

Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, στη Λεωφόρο Λεμεσού αρ. 19, Λευκωσία, στο ισόγειο, αρ. γραφείου 19L, με την ένδειξη «Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς Έλενα Περικλέους, τηλ. 22691292 και Φανή Παναγίδου, τηλ.22691158.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Comments are closed.