1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Information Days for the 1st Call for Submissions of Proposals
August 3, 2017

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ανακοινώνει την 1η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Μέσω του παρόντος Σχεδίου επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ξενοδοχειακού και παρεμφερούς τουριστικού προϊόντος της χώρας, μεταξύ άλλων, μέσω της ενθάρρυνσης και στήριξης επενδύσεων και παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην άμβλυνση των περιορισμών της τουριστικής ανάπτυξης, όπως είναι η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης και το μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν. Το Σχέδιο στοχεύει (α) στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο συνεδριακός και ο αθλητικός, (β) στη στήριξη επενδύσεων υφιστάμενων τουριστικών μονάδων για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, και για την εξυπηρέτηση των διαφοροποιημένων εποχιακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του χειμερινού τουρίστα (wintersun) αλλά και του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, καθώς και (γ) στον εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό υπηρεσιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση των ειδικών ενδιαφερόντων.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε δυνητικούς Δικαιούχους που είναι Επιχειρήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής.

Το Σχέδιο επιμερίζεται σε 3 Άξονες. Για τους Άξονες Α και Β, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου, και η ένταση της χορηγίας κυμαίνεται από 10% μέχρι 30% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η επένδυση, ενώ για κάθε κατηγορία επενδύσεων καθορίζεται ανώτατο ποσό χορηγίας. Για τον Άξονα Γ, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται μέχρι 70% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος και οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (“de minimis”). Η Χορηγία μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν:

  • Άξονας Α: Δημιουργία Νέων Αυθύπαρκτων Έργων και Υποδομών Συνεδριακού και Αθλητικού Τουρισμού
  • Άξονας Β: Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων
  • Άξονας Γ: Εκσυγχρονισμός, Εμπλουτισμός, Επέκταση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €16,0εκ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες, το Έντυπο της Αίτησης Υποβολής Πρότασης και κάθε άλλο απαιτούμενο έντυπο ή έγγραφο, από την ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (http://www.visitcyprus.biz ), την ιστοσελίδα του Σχεδίου Χορηγιών (http://www.sxedioxorigion.com ) καθώς και την ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ (http://www.structuralfunds.org.cy )

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 04 Αυγούστου 2017 μέχρι τις 05 Φεβρουαρίου 2018, κατά τις εργάσιμες μέρες του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, από τις 08:00 μέχρι τις 15:30. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, στη Λεωφόρο Λεμεσού αρ. 19, στο ισόγειο, αρ. γραφείου 19L, Λευκωσία, με την ένδειξη «Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς Έλενα Περικλέους, τηλ 22691292 και Φανή Παναγίδου, τηλ 22691158, ηλεκτρονική διεύθυνση incentives-consultation@visitcyprus.com

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.

 

 

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Comments are closed.